Bizi Takip Edin

Güncel

5 madde daha kabul edildi

Tarih

-

TBMM Genel Kurulunda, cumhurbaşkanının OHAL ilan etme yetkisini düzenleyen 12. madde 344 'Evet' oyuyla kabul edildi. Oylamada 133 ret oyu verildi. Askeri mahkemelerin kaldırılmasına ilişkin 13. madde de 343 'Evet', 133 ret oyuyla Meclis'ten geçti. HSYK'nın yapısını değiştiren 14. madde ise 341 “Evet” oyuyla kabul edildi. 14. maddeye 133 ret oyu kullanldı. Cumhurbaşkanının bütçe yapma yetkisini düzeleyen 15. madde de gece geç saatlerde 341 “evet” ile kabul edildi. 341 oyla kabul edilen teklifin 16. maddesiyle, önerilen hükümet sistemine uyum için  anayasanın farklı maddelerinde bulunan bazı ibareler değiştiriliyor ya da  metinden çıkarılıyor. Anayasa değişiklik teklifinin kalan 2 maddesi saat 16.00'da görüşülmeye başlanacak. 
  
Cumhurbaşkanına OHAL yetkisi
 
Teklifin 12. maddesine göre, cumhurbaşkanı; tabii afet, tehlikeli  salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinin yanı sıra savaş, savaşı  gerektirecek bir durumun baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya  cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın, ülkenin ve milletin  bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin  yaygınlaşması; Anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya  yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması; şiddet olayları nedeniyle  kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde yurdun tamamında veya bir  bölgesinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edebilecek.
 
OHAL süresi, 6 ayı geçmeyecek.
 
Askeri mahkemelerin kaldırılmasına 343 “evet”
 
Anayasa değişiklik teklifinin, askeri mahkemelerin kaldırılmasına ilişkin 13. madde Meclis oylamasında kabul edildi. 13. madde oylamasına 482  milletvekili katıldı. 13. madde için 343  kabul, 133 ret, bir çekimser, 3 boş, 2 geçersiz oy kullanıldı.
 
Teklifin 13. maddesine göre, disiplin mahkemeleri dışında askeri  mahkemeler kurulamayacak. Ancak savaş halinde asker kişilerin görevleri ile  ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler  kurulabilecek.
 
HSYK'nın yapısını değiştiren madde Meclis'ten geçti
 
Anayasa değişikliği teklifinde HSYK üyesi sayısının 13'e çıkarılmasını öngören 14’üncü maddesi, 133 ret, 1 çekimser, 4 boş, 4 geçersiz oyla kabul edildi. 
 
Cumhurbaşkanı'nın bütçe yetkisini düzenleyen madde onaylandı
 
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin,  bütçe ve kesinhesapla ilgili 15. maddesine 341 kabul, 134 ret oyu verildi. 
 
Genel Kurulda, teklifin 15. maddesinin görüşmelerinin tamamlanmasının  ardından gizli oylamaya geçildi.
 
Bazı CHP milletvekillerinin oy kullanma kabinlerinde perdeleri çekerek  uzun süre beklemeleri, AK Parti milletvekillerinin tepkisine neden oldu.
 
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, milletvekillerini oylama kurallarına  uymaları ve kabinleri işgal etmemeleri konusunda uyardı. Aydın, “Sayın  milletvekilleri kabinlerde eski jetonlu telefon görüşmesi yapılmıyor herhalde.  Lütfen kabinleri işgal etmeyelim.” dedi.
 
Oy kabininde bulunan milletvekillerinin buradan çıkmaması üzerine  yeniden uyarıda bulunan Aydın, önceki oylamalara göre makul sürenin çok  aşıldığını belirterek, milletvekillerinden oylarını kullanmasını istedi. Oylama  yaklaşık 2 saat sürdü. 15. maddenin gizli oylamasına 483 milletvekili katıldı.  Oylamada 341 kabul, 134 ret oyu kullanıldı, 1 oy çekimser,  5 oy boş çıktı,  2 oy  geçersiz sayıldı.
 
Teklifin 15. maddesine göre, kamu idareleri ve kamu iktisadi  teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle  yapılacak.
 
 Bütçe kanununa, bütçeyle ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm  konulamayacak. Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, mali yılbaşından en az 75 gün  önce TBMM'ye sunacak. Bütçe teklifi, Bütçe Komisyonunda görüşülecek. Komisyonun  55 gün içinde kabul edeceği metin, Genel Kurulda görüşülecek ve mali yılbaşına  kadar karara bağlanacak.
 
Bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, geçici bütçe  kanunu çıkarılacak. Geçici bütçe kanunu da çıkarılamazsa, yeni bütçe kanunu kabul  edilinceye kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre  artırılarak uygulanacak.
 
Milletvekilleri, Genel Kurulda kamu idare bütçeleri hakkında  düşüncelerini her bütçenin görüşülmesi sırasında açıklarken, gider artırıcı veya  gelirleri azaltıcı önerilerde bulunamayacak.
 
Genel Kurulda kamu idare bütçeleri ile değişiklik önergeleri, üzerinde  ayrıca görüşme yapılmaksızın okunacak ve oylanacak. Merkezi yönetim bütçesiyle  verilen ödenek, harcanabilecek tutarın sınırını gösterecek.
 
Harcanabilecek tutarın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile  aşılabileceğine dair bütçe kanununa hüküm konulamayacak. Cari yıl bütçesindeki  ödenek artışını öngören değişiklik teklifleri ile cari ve izleyen yılların  bütçelerine mali yük getiren tekliflerde, öngörülen giderleri karşılayabilecek  mali kaynak gösterilmesi zorunlu olacak.
 
Merkezi yönetim kesinhesap kanunu teklifi, ilgili olduğu mali yılın  sonundan başlayarak en geç 6 ay sonra cumhurbaşkanı tarafından TBMM'ye sunulacak.  Sayıştay genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesinhesap kanun teklifinin  verilmesinden başlayarak en geç 75 gün içinde Meclise sunacak.
 
Kesinhesap kanunu teklifi ve genel uygunluk bildiriminin TBMM'ye  verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılmamış denetim ve hesap  yargılamasını önlemeyecek ve bunların karara bağlandığı anlamına gelmeyecek.  Kesinhesap kanunu teklifi, yeni yıl bütçe kanunu teklifiyle birlikte görüşülecek  ve karara bağlanacak.
 
16. madde de Meclis'ten geçti 
 
TBMM Genel Kurulunda, teklifin 16. maddesinin gizli oylamasına 482  milletvekili katıldı. Oylamada 341 kabul, 134 ret oyu kullanıldı, 3 oy boş, 3 oy  geçersiz, 1 oy çekimser çıktı.
 
Teklifin 16. maddesiyle, önerilen hükümet sistemine uyum için  anayasanın farklı maddelerinde bulunan bazı ibareler değiştiriliyor ya da  metinden çıkarılıyor.
 
Maddenin oylamasının tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Ahmet  Aydın birleşime ara verdi. Ara sonrasında hükümet ve komisyonun yerine oturmaması  üzerine Aydın, birleşimi saat 16.00'da toplanmak üzere kapattı.
Yorum Yaz

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir